TRẦN NHẬT THU

Kiến Trúc Sư

CV

NGUYỄN MINH ĐẠT

Thạc Sĩ - Kiến Trúc Sư

CV

CAO TRƯỜNG MINH

Kiến Trúc Sư

CV

PHẠM CÔNG TRÍ

Kiến Trúc Sư

CV

NGUYỄN QUỐC TRUNG

Kiến Trúc Sư

CV

LÊ VĂN NGÀ

Kiến Trúc Sư

CV

QUÁCH THỊ HOÀI THƯƠNG

Kiến Trúc Sư

CV

NGÔ ĐÌNH MAI NHI

Kiến Trúc Sư

CV

HOÀNG TIẾN DŨNG

Kỹ sư kết cấu

CV

NGUYỄN HỮU TÙNG

Quản lý Kỹ Thuật

CV

NGUYỄN THỊ KIM THỦY

Kế toán tổng hợp

CV

Facebook Chat